Telraam Telraam Telraam auto's popgezichten poppenhoek

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen m.b.t. kinderopvang. Indien uw vraag / antwoord er niet bij staat, neem dan contact op met onze klantenservice:

Hoe lang is de wachttijd voor een plaats op het kinderdagverblijf?
Dat is erg afhankelijk van de locatie en van de dagen waarop u een plaats nodig heeft. Over het algemeen zijn maandag, dinsdag en donderdag drukbezette dagen. Op woensdag en vrijdag is het over het algemeen minder druk en zijn meestal nog plaatsen beschikbaar.

Moet ik als ouder zelf zorgen voor luiers, voeding, drinken, andere zaken?
Kindercentrum.nl zorgt voor luiers, voeding en drinken. Indien uw kind in verband met allergieën niet de reguliere voeding en/of het drinken mag nuttigen, vragen wij u dit zelf mee te brengen. De babyvoeding neemt u als ouder zelf mee tot het moment dat uw kind mee kan eten met de broodmaaltijd op het kinderdagverblijf.

Wat is een LRKP nummer?
Voor het aanvragen en wijzigen van kinderopvangtoeslag hebt u het Landelijke Registratie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) nummer nodig. U vindt dit nummer op de locatiepagina van de locatie waar uw kind naar toe gaat.

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?
Kinderopvangtoeslag moet u zelf aanvragen bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. U hebt daarbij de gegevens nodig die in de plaatsingsovereenkomst staan. Bij de aanvraag moet u het gemiddeld aantal uren per maand invullen. Om u daarbij te helpen kunt u gebruik maken van een rekenmodule
De rekenmodule is breed toepasbaar; u kunt uw kosten berekenen voor diverse vormen van opvang (kinderdagverblijf, peuterspeelgroep of buitenschoolse opvang). Deze rekenmodule berekent hoeveel uren u moet opgegeven bij de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u teveel of te weinig kinderopvangtoeslag ontvangt.

LET OP!! Het is  belangrijk om de toeslag aan te vragen ‘binnen drie maanden’ na de maand dat de kinderopvang is begonnen. Doet u dit niet dan kunt u kinderopvangtoeslag mislopen.

Hoe vindt de betaling door de Belastingdienst plaats?
U vraagt de kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. U kunt uw aanvraag ook digitaal doen. Wilt u de kinderopvangtoeslag direct vanaf januari ontvangen, dan moet u het ingevulde formulier voor eind november insturen. Medio december zal dan de eerste uitbetaling plaatsvinden voor de opvang over de maand januari. Veranderingen kunt u gedurende het jaar doorgeven aan de Belastingdienst met een aanvraagformulier. De Belastingdienst verwerkt uw aanvraag en controleert of u voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking komt. Zo ja, dan maakt de Belastingdienst de toeslag maandelijks rechtstreeks aan u over. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de informatie die je vooraf over je situatie hebt verstrekt.

Mijn kind wordt binnenkort 4 jaar. Wanneer moet ik het kinderdagverblijf opzeggen?
Als de kinderopvang beëindigd wordt op de datum die vermeld staat in de overeenkomst, hoeft u geen opzegtermijn in acht te nemen. De overeenkomst loopt namelijk automatisch af.

In de meeste situaties kan het kinderdagverblijf voor een overbrugging zorgen als uw kind niet vanaf het moment dat het vier jaar is naar de basisschool kan. Het is belangrijk dat u tijdig aangeeft hiervan gebruik te willen maken.

Van kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang, hoe werkt dat?
Voor een plaatsing in de buitenschoolse opvang is een aparte inschrijving vereist. Uw kind stroomt dus niet automatisch door van het kinderdagverblijf of de peuterspeelgroep naar de BSO. Dit kan ook niet omdat de klantenservice natuurlijk niet weet naar welke basisschool uw kind zal gaan. Indien gewenst kunt u zich hiervoor inschrijven. U mag uw kind overigens ook eerder inschrijven.  U bent vanzelfsprekend van harte welkom om eens sfeer te komen proeven bij één van onze BSO’s.

Is ruilen onbeperkt mogelijk?
Wilt u een keer een opvangdag ruilen, dan is dit mogelijk, mits het past op de groep. Voor ruilingen zetten wij namelijk geen extra pedagogisch medewerkers in. Belangrijk is dat u de ruiling vooraf aanvraagt. Komt uw kind(eren) dus een keer een dag of dagdeel niet, meld u hem of haar dan tijdig af en geef daarbij direct aan met welke dag of dagdeel u wilt ruilen. Dit dient binnen een termijn een maand plaats te vinden. De medewerker op de groep kan binnen deze termijn namelijk de planning bekijken om te zien of uw ruilingsverzoek mogelijk is.

Kunt u een dagdeel ruilen?

U kunt uw opvangdagen binnen het lopende kalenderjaar (tussen 1 januari en 31 december) ruilen. Dit geldt voor de opvangdagen, zoals vastgelegd in uw overeenkomst met Kindercentrumnl. Deze opvangdagen kunnen geruild worden als er sprake is van één van de volgende situaties:

  • landelijk vastgestelde feestdagen waarop Kindercentrumnl geen opvang aanbiedt;
  • uw kind ziek is;
  • privé

De voorwaarde voor ruilen is dat er plaats moet zijn voor uw kind op de groep. Er wordt geen extra pedagogisch medewerker ingezet voor een ruiling. Na het vaststellen van het personeelsrooster hoort u of de ruiling toegezegd kan worden. Ruilen is een extra service van onze organisatie. U kunt hier dus geen rechten aan ontlenen.

Voor de BSO geldt dat u in de vakantieweken uw dagen volledig flexibel kunt inzetten. U geeft per vakantie aan (via een opgaveformulier) van welke vakantiedagen u gebruik wilt maken. Op grond hiervan maken wij onze vakantieplanning.

Is er eenmalige opvang mogelijk?
Heeft u geen kinderopvang nodig op vaste dagen, maar komt dit wel een keer voor dat u opvang nodig heeft, dan kunt u ook incidenteel gebruik maken van onze opvangmogelijkheden. Dit komt bijvoorbeeld wel eens voor op schoolvrije dagen of als opa’s of oma’s, die normaal gesproken de kinderen opvangen, ziek zijn of op vakantie zijn.
Incidentele opvang is alleen mogelijk als er plaats is op de groep en is dus niet gegarandeerd. Heeft u (of iemand uit uw omgeving) incidentele opvang nodig, neemt u dan contact op met de klantenservice.

Kunt u extra opvang afnemen op een studiedag?
Heeft de school een studiedag, dan biedt Kindercentrumnl altijd opvang aan, ongeacht het kindaantal. Per studiedag inventariseren wij hoeveel kinderen interesse hebben in extra opvang. Afhankelijk van het aantal kinderen zullen wij mogelijk op meerdere locaties opvang aanbieden of ervoor kiezen om de opvang te clusteren op één locatie.

Indien u uw kind heeft opgegeven, wordt de opgegeven opvang ook bij u in rekening gebracht, ook al meldt u uw kind af. U kunt deze extra opvang op twee manieren betalen:

  • Door het inzetten van een vakantiedag uit uw vakantiecontract. Indien u een vakantiedag inzet voor een schoolvrije dag berekenen wij een gehele vakantiedag.
  • Door het afnemen van extra uren. Hiervoor geldt dat u achteraf een factuur

Neemt u conform uw contract een schoolblok af op een studiedag, dan kunt u dit schoolblok inzetten op een andere dag volgens de voorwaarden die gelden voor het ruilen. Het is voor ons namelijk administratief niet haalbaar om deze uren te verrekenen.

Hoe betaalt u voor kinderopvang?
U betaalt de kosten voor kinderopvang per maand vooruit. De kosten worden automatisch van uw rekening afgeschreven. We schrijven het maandbedrag af omstreeks de 27e van de kalendermaand voor de maand waarop de kinderopvang betrekking heeft. Als de automatische incasso niet lukt, sturen wij u hierover een e-mail en vragen u alsnog zelf het bedrag aan ons over te maken. De kosten voor de afname van extra dagdelen betaalt u achteraf.
Maandelijks worden er vaste kosten in rekening gebracht voor onder andere administratieve kosten rondom de plaatsing van uw kind. Als u gebruik maakt van automatische incasso zijn de vaste kosten € 4.- per gezin per maand. Als u daarvan geen gebruik maakt, bedragen de vaste kosten € 5.- per gezin per maand.
Kindercentrum•nl berekent geen inschrijfkosten of wijzigingskosten.

Waarom staan op mijn overeenkomst en factuur voor de BSO twee regels per dag?
Eén regel beschrijft de uren in de schoolweken en de andere regel de uren in de vakantieweken. Dit is alleen bij overeenkomsten voor buitenschoolse opvang voor 49 en 52 weken.

Kunt u de Belastingdienst vragen de kinderopvangtoeslag rechtstreeks over te maken naar Kindercentrum•nl?
Wij hebben geen convenant met de Belastingdienst, dus het is niet mogelijk om de kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar ons over te maken. U ontvangt de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst daarom op uw eigen rekening.

Hoe kunt u de kinderopvang van uw kind wijzigen?
Wijzigingen kunt u online doorgeven. Indien de voorgestelde wijziging kan worden doorgevoerd, ontvangt u een bevestiging. Voor vermindering van het aantal kinderopvanguren geldt een opzegtermijn van 1 maand vóór de gewenste datum, de 1e of 16e van de maand, waarop de wijziging moet ingaan.

Wanneer en hoe kunt u de kinderopvang beëindigen?
U kunt de kinderopvang tussentijds per brief of (bij voorkeur) online via www.kindercentrum.nl opzeggen. De opzegtermijn is één maand. Opzeggen is mogelijk per 1e of de 16e van de maand.

Kindercentrum•nl - Keulenstraat 5, 7418 ET  Deventer
© 2019 Kindercentrum·nl