Telraam Telraam Telraam auto's popgezichten poppenhoek

Ouderbetrokkenheid

Inbreng ouders/verzorgers
Een goede relatie tussen ouders/verzorgers en de pedagogisch medewerkers binnen onze kinderopvang is van groot belang voor het kind. Een gedeelde zorg vraagt om goede afspraken. Het is belangrijk om elkaar goed op de hoogte te stellen van wat het kind heeft meegemaakt. Ouders en de pedagogisch medewerkers zijn zo beter in staat het kind te begrijpen. Daarom vinden wij het belangrijk dat niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders zich ‘thuis voelen’ op onze locaties.

Wanneer kinderen worden gebracht en gehaald vindt er een overdracht plaats tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders/verzorgers, en elke twee maanden verschijnt er een digitale nieuwsbrief waarmee we ouders op de hoogte houden van de gang van zaken binnen het Kindercentrum.nl.

Kinderen brengen en halen
Bij het brengen en halen is er dagelijks tijd om informatie uit te wisselen over het kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind ziek is geweest of een druk weekend heeft gehad. Mocht iemand anders dan de ouder/verzorger het kind op komen halen, dan horen we dit graag van te voren.

Nieuwsbrief
Wij willen de ouders/verzorgers zoveel mogelijk betrekken bij de gang van zaken op de opvang. Om ouders/verzorgers op de hoogte te houden, komt er elke twee maanden een nieuwsbrief uit. Hierin vertellen we over onze thema’s voor de komende periode, wie er jarig zijn, vakanties en de nodige verdere informatie.

Nieuwe ouders/verzorgers
Wanneer ouders/verzorgers interesse hebben in de gekozen locatie, dan kunnen ze contact met ons opnemen en wordt er een afspraak gemaakt. In dit oriënterende gesprek vertellen we hen; hoe de dagindeling eruit ziet, wat de kinderen kunnen doen en waar ze mogen spelen, de groepsgrootte van de locatie en de regels die wij hanteren. Er is natuurlijk mogelijkheid tot het stellen van vragen en daarnaast geven we een informatiemap mee met algemene informatie, huisregels, tarieven, algemene voorwaarden voor plaatsing en een aanmeldingsformulier.

De kinderen mogen tijdens deze rondleiding meekomen. Tijdens het gesprek kunnen de kinderen met de aanwezige kinderen spelen. Wanneer kinderen en ouders/verzorgers er behoefte aan hebben is er ook een mogelijkheid om een keer proef te draaien.

Wanneer ouders/verzorgers zich hebben ingeschreven voor desbetreffende locatie volgt er een intakegesprek waarin bijzonderheden van het kind besproken worden en ouders/verzorgers de mogelijkheid hebben om het pedagogisch werkplan of de Risico Inventarisaties in te kijken.

Wenbeleid
Tijdens het intakegesprek bespreken we met de ouders/verzorgers wat de wensen zijn voor het wennen. Ieder kind is verschillend. Het ene kind zal langer de tijd nodig hebben om te wennen dan een ander kind. Wij sluiten aan bij de wensen van de kinderen en ouders/verzorgers. Wanneer het kind nog geen contract heeft bij Kindercentrum.nl en wil komen wennen, dan kan dit onder de voorwaarde dat ouders/verzorgers in het pand aanwezig zijn. Dit heeft te maken met de veiligheid en verantwoordelijkheid. Daarnaast laten wij kinderen wennen op dagen met weinig bijzonderheden (zonder feesten of uitstapjes) en op het moment dat het kind aantal dit toelaat.

Klachten
Bij klachten kunnen ouders/verzorgers zich melden bij één van de pedagogisch medewerkers. Op iedere locatie is een exemplaar van het klachtenreglement en een klachtenregistratieformulier aanwezig en ouders kunnen tevens terecht bij de betreffende locatie van hun kind om zich te bezinnen over de te volgen stappen, wanneer zij het niet eens zijn met de gang van zaken op de locatie of op het hoofdkantoor. De medewerkers vergaderen regelmatig en bespreken hierin de vragen/opmerkingen van ouders/verzorgers. Wanneer het team geen oplossing weet, wordt contact opgenomen met de locatiemanager van het Kindercentrum.nl.

Mochten ouders/verzorgers desondanks nog niet tevreden zijn over hoe er met de klacht is omgegaan of geen bevredigend antwoord hebben gekregen dan kan de vraag neer worden gelegd bij de oudercommissie of een externe klachtencommissie. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de locatiemanager of op het hoofdkantoor van het Kindercentrum.nl.

Indien de situatie naar uw mening daar toe aanleiding geeft, kunt u ook direct uw klacht indienen bij de klachtencommissie. Het verdient echter de voorkeur de klacht eerst intern kenbaar te maken en de organisatie de gelegenheid te geven deze op te lossen.

Oudercommissie

Vanuit de Wet Kinderopvang is een kinderopvangorganisatie wettelijk verplicht om een oudercommissie in te stellen voor elke geregistreerde locatie. Elke locatie bij kindercentrum.nl heeft dan ook een oudercommissie (OC), mits zich hiervoor voldoende ouders beschikbaar stellen. Tijdens het  intakegesprek maar ook middels flyers en nieuwsbrieven worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de aanwezige OC of gevraagd om deel te nemen aan een OC. Ouders/verzorgers met interesse kunnen dit aangeven bij de pedagogisch medewerkers of de locatiemanager.

Binnen Kindercentrum.nl vinden wij het belangrijk om een oudercommissie op onze locaties te hebben, omdat zij mee kunnen denken over het gevoerde beleid op de locatie en over veranderingen binnen de locatie vanuit hun rol als oudervertegenwoordiging.

De taak van een OC is om de signalen, die zij van andere ouders krijgt, en de zaken die haar zelf opvallen, te bespreken met de locatiemanager van de betreffende locatie (bijvoorbeeld over activiteiten, hygiëne, praktische zaken). Daarnaast heeft een OC adviesrecht op:

  • kwaliteit van de kinderopvang in zijn algemeenheid;
  • voedingsbeleid;
  • opvoeding, veiligheid, en gezondheid;
  • beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
  • de klachtenregeling;
  • openingstijden;
  • tariefswijzigingen

De OC ’s hebben het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven richting de directie van Kindercentrum.nl op de onderwerpen zoals hiervoor beschreven. Voor reacties op verzoeken om advies die OC ‘s van de directie van Kindercentrum.nl ontvangen, gelden wettelijke adviestermijnen.

Kindercentrum•nl - Keulenstraat 5, 7418 ET  Deventer
© 2019 Kindercentrum·nl