Telraam Telraam Telraam auto's popgezichten poppenhoek

Kwaliteit & Beleid

Kindercentrum•nl staat voor kinderopvang waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles. Hoe wij dit vormgeven staat vermeld in onze pedagogisch werkplannen en beleidsplannen veiligheid en gezondheid. Deze plannen zijn te vinden op desbetreffende locatie pagina. In deze plannen wordt verwezen naar onderstaande beleidsplannen en protocollen.

Vier ogen-principe
Kindercentrum·nl hanteert het wettelijk vastgestelde vier ogen-principe. Dit houdt in dat als een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat er altijd een volwassene in de buurt is die mee kan kijken of luisteren. Deze tweede volwassene kan een tweede pedagogisch medewerker, een leerkracht van school, een  (volwassen) stagiaire of vrijwilliger zijn.

Mentorschap
Binnen Kindercentrum.nl werken wij met mentoren. Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de stamgroep van het kind. De mentor houdt zich bezig met de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Deze worden periodiek met de ouders/verzorgers van het kind besproken. Tevens kunnen de ouders/verzorgers met vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind terecht bij de mentor. De mentor is voor de ouders het aanspreekpunt binnen onze locatie.

Meer informatie rondom het mentorschap is te vinden in het protocol mentorschap.

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
Wanneer een kinderopvangorganisatie geconfronteerd wordt met signalen van kindermishandeling in de thuissituatie, een geweld- of zedendelict door een medewerker van de kinderopvang of seksueel grensoverschrijdend gedrag door kinderen op de opvang is het van belang dat hier op een professionele manier mee wordt omgegaan. De meldcode is, met inachtneming van geldende wetgeving, opgesteld om kinderopvangorganisaties handvatten te bieden in dit soort situaties.

Voeding en bewegen
Bij het samenstellen van dit protocol Voeding en Bewegen zijn wij uitgegaan van de adviezen van het Voedingscentrum en de voor iedereen bekende Schijf van Vijf.  In 2016 heeft het Voedingscentrum haar richtlijnen aangepast en daarbij een nieuwe Schijf van Vijf vastgesteld. Deze nieuwe richtlijn hebben wij meegenomen in het nieuwe protocol. Ook hebben wij gebruik gemaakt van informatie van het Nederlands Jeugd Instituut en Jantje Beton.

Kindercentrum.nl vindt het belangrijk dat kinderen gezond kunnen groeien en ontwikkelen. Daarbij hoort een gezond en evenwichtig voedingspatroon, maar ook bewegen is heel belangrijk.

Bij het eten en drinken op onze locatie volgen we het protocol Voeding en Bewegen van Kindercentrum.nl.

Pedagogisch medewerkers
Er staan altijd gekwalificeerde pedagogisch medewerkers op de groep. Voor de functie van pedagogisch medewerker is een opleidingsachtergrond vereist conform de punten A t/m E uit de CAO Kinderopvang.

Kindercentrum•nl - Keulenstraat 5, 7418 ET  Deventer
© 2019 Kindercentrum·nl